نام : سهل و ممتنع در ادب فارسي
نام خانوادگی : / جعفر محمدي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: سهل و ممتنع در ادب فارسي

عنوان: سهل و ممتنع در ادب فارسي

محقق: جعفر محمدي

رشته و مقطع تحصيلي: ارشد، زبان و ادبيات فارسي

اساتيد راهنما:  دكتر محمود مهدوي دامغاني

سال تحصيلي: تابستان 81

دانشگاه / دانشكده: آزاد واحد مشهد

رشته:

مكان نگهداري: مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد مشهد

چكيده: در اين رساله صنعت سهل و ممتنع در ادب فارسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل نخست بخش اول، ابتدا به تعريف سهل و ممتنع پرداخته و سپس جايگاه آن را در كتب بلاغي فارسي و عربي شرح داده در فصل دوم ويژگي‌هاي سخن سهل و ممتنع بيان شده است. بخش دوم به دو فصل تقسيم شده است. در فصل اول به بررسي آثار نثر «سهل و ممتنع» پرداخته و جنبه‌هاي مختلف اين ويژگي‌ را در آن آثار نشان داده در فصل دوم به شعر سهل و ممتنع پرداخته شده و شعر شاعراهن بزرگ سهل و ممتنع سراي از اين جنبه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم به اين موضوع از زاويه‌اي ديگر نگريسته شده و با ذكر شواهدي به بررسي نظم و نثر سهل و ممتنع در انواع ادبي چون ادبيات حماسي، غنايي، تعليمي، عرفاني، انتقادي و ... پرداخته شده است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی