نام : تحليل جامعه شناختي هنر با مروري بر نظريه دكتر علي شريعتي
نام خانوادگی : / احمد صادقي
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: تحليل جامعه شناختي هنر با مروري بر نظريه دكتر علي شريعتي

محقق: احمد صادقي

رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: دكتر رامپور ضرر بنوي

سال تحصيلي:1377

دانشگاه / دانشكده: دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده ادبيات و علوم انساني

رشته:

مكان نگهداري: كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني

چكيده: اين تحقيق كه به روش اسنادي انجام شده است، قصد داشته سهم تاثير احساس و وسايل و گونه‌هاي انتقال آن (قالب‌هاي هنر) در روابط اجتماعي و همچنين انسجام گروهي نوعي و ملي را بررسي نمايد.

اين پژوهش، آراء متعدد موجود در باب هنر و زيبايي را مرور كرده و زمينه پيدايش نظريه‌هاي خاص و شرايط اجتماعي و فردي آن را مورد كاوش قرار داده و مروري بر نظريات صاحبنظران زيبايي داشته است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی