نام : بررسي موضوعي شعر دوره‌ي مشروطه
نام خانوادگی : / سيد اكبر حسن‌پور
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: بررسي موضوعي شعر دوره‌ي مشروطه

محقق: سيد اكبر حسن‌پور

رشته و مقطع تحصيلي:كارشناسي ارشد

اساتيد راهنما: دكتر سيد حسين فاظمي

سال تحصيلي: 1374

دانشگاه / دانشكده:

رشته: زبان و ادبيات فارسي

مكان نگهداري: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

چكيده: اين رساله از سه بخش تشكيل يافته است كه در بخش آغازين، انديشه و فرهنگ بنيانگذاران نهضت مشروطه، تضادهاي فكري و جريان‌هاي سياسي و اجتماعي ايران از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي تا تاجگذاري رضاخان بررسي شده است. بخش دوم به زبان، تصوير و نوآوري در فرم شعر اين دوره اختصاص يافته، و به بحث پيرامون موضوعاتي مانند شاعر حقيقي، مسئوليت شاعر و ويژگيهايي شعري قبل از مشروطه، ويژگي‌هاي شعري دوره مشروطه و ويژگي‌هاي شعري دوره‌ي رضاخان مي‌پردازد.

در بخش سوم موضوعات مهم اين دوره كه براي نخستين بار در شعر فارسي و تاريخ ادبيات ايران تجلي يافته و يا از سامد بالايي برخوردار بودند مورد بررسي قرار گرفته است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی