نام : فرهنگ نوا در لغات و كنايات خمسه نظامي گنجه‌اي
نام خانوادگی : / مهدي فياض
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: فرهنگ نوا در لغات و كنايات خمسه نظامي گنجه‌اي

محقق: مهدي فياض

مقطع تحصيلي: دكتري

اساتيد راهنما: دكتر رضا انزاني نژاد

سال تحصيلي: تابستان 82

رشته: زبان و ادبيات فارسي

مكان نگهداري: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

چكيده: در اين پژوهش لغتنامه دهخدا و حج عمره نگارنده بوده و هرگاه معناي لغت و تركيبي را در لغتنامه يا شرح شارحان نيافته نظر خود را در آن باب نگاشته است. نكته قابل ذكر آنست كه در توضيح لغات و كنايات بيشتر به معناي خاص آن در ابيات منظومه‌ها نظر داشته بدين معني كه بيان و گزارش‌ معاني براساس مفهوم كنايي ادبيات و يا توضيح مقصود نهايي با توجه به محور عمودي كلام بوده است. همچنين در رساله حاضر اينجانب كوشش نموده تا از لغات و تركيبات كنايي به كار رفته در خمسه تنها يكي از برگزيده و سعي نمايد تا حد امكان شواهد شعري متعددي را بياورد. حاصل كار ذكر حدود 4500 لغت و تركيب كنايي در طي اين طرح مي‌باشد.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی