نام : حماسه در ادبيات معاصر فارسي
نام خانوادگی : / منصور غفاريان صرافيان
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: حماسه در ادبيات معاصر فارسي

محقق: منصور غفاريان صرافيان

رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد / رشته: زبان و ادبيات فارسي

اساتيد راهنما: دكتر حسين فاضلي

سال تحصيلي: خرداد ماه 1376

مكان نگهداري: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي

استاد مشاور: عباسقلي محمدي

چكيده: بخش اول اين تحقيق پيرامون حماسه است كه خود به عنوان‌هاي فرعي ديگري چون تعريف حماسه، انواع حماسه، سير حماسه‌سرايي در ايران و ظهور انديشه‌هاي عرفاني در ادبيات فارسي تقسيم مي‌شود. در بخش دوم تفكر ادبيات معاصر مورد بررسي قرار گرفته تا آنكه روشن شود آيا در ادبيات معاصر فارسي جايي براي منظومه‌هاي حماسي وجود دارد يا نه. در بخش سوم از اين پايان‌نامه كه به حماسه در دوره‌ي مشروطيت و نيما اختصاص دارد ابتدا تحليلي از مفهوم حماسه در دوران معاصر ارائه گرديده و پس از آن در دو قسمت جداگانه نخست منظومه‌ها و اشتعار حماسي دوره‌ي مشروطيت و سپس منظومه‌ها و اشعار حماسي دوره‌ي نيما ذكر شده و بخش چهارم به حماسه در ادبيات انقلاب اسلامي اختصاص يافته در اين بخش ابتدا به نمودهاي حماسي ادبيات انقلاب اسلامي و سپس دحدت و هماهنگي حماسه و عرفان در ادبيات انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از اينها نه شعر انقلاب و جنگ «غزل حماسي در شعر انقلابت و جنگ» و برخي از جنبه‌هاي حماسي موجود در شعر انقلاب و جنگ پرداخته شده و در پايان اين بخش براي حسن ختام «حماسه و عرفان» در آثار و بيانات رهبر فقيد جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (ره) مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش پنجم اين پايان‌نامه در حكم تكمله‌اي است براي دو بخش سوم و چهارم و شامل نمونه‌هايي از اشعار حماسي ادبيات معاصر فارسي مي‌باشد كه جهت اطلاعات بيشتر خواننده فراهم آمده و به همين دليل در بخش جداگانه‌اي ذكر شده است.

 

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی